hứa

29.12.2010

sẽ đọc và dịch Kafka.
nhớ rằng mỗi nốt nhạc vừa nằm trong câu nhạc vừa hoàn toàn riêng một mình.
sẽ học viết.

Advertisements